Bhakti Utsav
Bhakti Utsav

Organized by SEHER in 2011. Photo credit: Ajay Lal

Bhakti Utsav
Bhakti Utsav

Organized by SEHER in 2001. Photo credit: Ajay Lal

Vir Bhumi
Vir Bhumi
Vir Bhumi
Vir Bhumi

Photo credit: Amit Pasricha

Photo credit: Amit Pasricha

Photo credit: Amit Pasricha

Candid
Candid

Teaching my students at home Photo credit: Nandit Desai

Maheshwar
Maheshwar

Lecture Demonstration at Ahilyabai Fort

1/12